Product Description

Cool Shades Collection ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยสะท้อนความร้อนและยังมีความสามารถในการช่วยลดอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังตึกที่มีโครงสร้างของอลูเนียมเป็นส่วนประกอบ

ด้วยเทคโนโลยีการจัดการกับความร้อน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังภายในอาคารและที่อยู่อาศัยของคุณ โดยผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายแล้วในรุ่นของ Jotun Facade และ Jotun Super Durable

The Cool Shades Collection - Cool Shades - Arc

The Cool Shades Collection - Couronne

The Cool Shades Collection - Dayspring

The Cool Shades Collection - Dusk

The Cool Shades Collection - Equinox

The Cool Shades Collection - Eventide

The Cool Shades Collection - Meridian

The Cool Shades Collection - Odyssey

The Cool Shades Collection - Sepia

The Cool Shades Collection - Starfall

The Cool Shades Collection - SunPath

The Cool Shades Collection - Twilight

The Cool Shades Collection brochure
Loading...